Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Hairbliss

 

Artikel 1. Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hairbliss:  gevestigd te Rotterdam aan de Marten Meesweg 8, 3068 AV

“Opdrachtnemer”: Hairbliss

 

“Opdrachtgever”: ieder natuurlijk- of rechtspersoon die met Hairbliss een overeenkomst is aangegaan.

“Overeenkomst”: de schriftelijke vastgelegde opdracht tussen Hairbliss  en opdrachtgever krachtens welke Hairbliss diensten levert aan opdrachtgever.

“deelnemer/kandidaat/cliënt”: een door opdrachtgever aangewezen persoon, die door Hairbliss voor het leveren van een dienst is geaccepteerd en die hiervoor op basis van vrijwilligheid en de intentie van persoonlijke inzet heeft gekozen.

“Prijs”: het bedrag dat Hairbliss bij nader te omschrijven eenheid aan opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

“Dienstverlening” De in de overeenkomst genoemde diensten waaronder niet begrepen diensten door derden t.b.v. een deelnemer/kandidaat/cliënt die reeds gestart zijn voor de datum van opdracht.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk op per e-mail vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Hairbliss ter zake de geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Hairbliss schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon dan opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.

Opdrachtnemer heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst aan derden over te dragen.

Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.

Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Hairbliss schriftelijk zijn bevestigd. Overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

 

 

Artikel 3. Offertes

Alle offertes van Hairbliss zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel verrichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

De kostenopgave inzake het uitvoeren van een opdracht is, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op de tijdens de bevestiging bestaande prijzen en is steeds vrijgesteld van BTW. De kostenopgave geldt bij verlening van de opdracht binnen drie maanden na offertedatum.

Indien de opdracht wordt verleend drie maanden of later na offerte-datum, behoudt  Hairbliss zich het recht voor de offerte te herzien.

De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra opdrachtgever de offerte heeft geaccepteerd hetzij Hairbliss het voorstel van opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging heeft aanvaard.

Door ondertekening van een opdracht of overeenkomst verklaart de opdrachtgever dat alle besproken zaken op het door hem ondertekende document zijn vastgelegd. Indien op grond van mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vóór de ondertekening van het contract reeds met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen, wordt verondersteld dat zulks geschiedt overeenkomstig al hetgeen in de onderhavige overeenkomst is bepaald.

Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte wordt aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst

Bevestiging van opdracht door opdrachtgever geschiedt uitsluitend schriftelijk, per fax of e-mail. Bedenktijd van 14 dagen.

De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van ontbinding zoals omschreven in lid van dit artikel.

De opdracht kan worden ontbonden indien:

de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;

opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;

(de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van  volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Hairbliss houdt zich het recht voor om met opgave van redenen een kandidaat/deelnemer/kandidaat/cliënt te weigeren.

Bij beëindiging van de opdracht worden de in behandeling zijnde dienst(en) naar behoren afgewikkeld. Opdrachtgever en Hairbliss zijn verplicht tot nakoming van de reeds voor de beëindiging gemaakte afspraken.

Indien na afloop van het contract dossiers dienen te worden overgedragen zijn hierop de bepalingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 5. Beschikbaar stellen van informatie en werkruimte

Door  Hairbliss  uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.

Opdrachtgever is gehouden Hairbliss tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de aanvaarding en uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat  Hairbliss daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart  Hairbliss voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade. De hierdoor geleden schade voor Hairbliss   zal door de opdrachtgever volledig worden vergoed.

Indien opdrachtgever verzoekt om diensten op zijn/haar locatie uit te voeren stelt opdrachtgever kosteloos doelmatige/representatieve werkruimte, telefoon- en/of datanetaansluiting, koffie en thee beschikbaar.

Artikel 6. Tarief en wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen prijs op de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien aanpassing lijdt tot meerwerk, zal dit als aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 7. Wetswijziging

In geval van wijzigingen van overheidswege die van invloed zijn op de prijzen genoemd in de door  Purpose Academy   uitgebrachte offerte en de daarin genoemde dienstverlening, zal de overeenkomst in overleg met de opdrachtgever worden aangepast.

 Artikel 8. Facturen

De facturen van Hairbliss worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Hairbliss  is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.

Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door opdrachtgever aan Hairbliss  in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen verschuldigd naar mate door Hairbliss ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht, onverminderd het recht van  Hairbliss om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.

Opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan  Hairbliss  te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niets af aan de betalingsverplichting.

Opdrachtnemer is gerechtigd haar prijzen in lopende opdrachten bij aanvang van een nieuw schooljaar, op basis van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in het contract is uitgesloten.

Artikel 9. Betaling

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente conform artikel 120 lid 2 boek 6 Burgerlijk Wetboek doch in ieder geval 1% per maand verschuldigd. De dienstverlening kan vanaf het moment van verzuim door opdrachtnemer worden opgeschort.

Indien Hairbliss bij toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaat komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het incassotarief zoals opgenomen in het Calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 10. Annulering of verhindering van deelnemen van deelnemer/kandidaat/cliënt aan de overeenkomst

Bij annulering door opdrachtgever van de opdracht ingeval de opdracht nog niet is aangevangen doch reeds is ingepland en met de deelnemer/kandidaat/cliënt reeds afspraken zijn gemaakt, hetzij mondeling of schriftelijk, m.b.t. de aanvang van de gevraagde dienstverlening, is opdrachtgever maximaal 50% van het offertebedrag aan opdrachtnemer verschuldigd. Indien de reeds gemaakte kosten meer zijn dan 50% van het offertebedrag is de opdrachtgever de reeds gemaakte kosten verschuldigd aan de opdrachtnemer. Voornoemde geldt eveneens indien de deelnemer/kandidaat/cliënt zelf aangeeft verhinderd te zijn deel te nemen.

Indien de deelnemer/kandidaat/cliënt reeds daadwerkelijk deelneemt aan de gevraagde dienstverlening, zal bij vroegtijdige beëindiging het gehele offertebedrag gefactureerd worden tenzij anders wordt afgesproken.

Geen kosten zijn verschuldigd indien tijdig opdracht geannuleerd wordt of de deelnemer/kandidaat/cliënt tijdig te kennen geeft niet deel te nemen aan de gevraagde dienstverlening. Tijdig wil zeggen vijf werkdagen voor de datum dat de deelnemer/kandidaat/cliënt is opgeroepen daadwerkelijk aan de gevraagde dienstverlening deel te nemen.

 Artikel 11. Overmacht

Van overmacht aan de zijde van   is sprake indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan verplichtingen of aan de Hairbliss  voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van: oorlog, oorlogsgevaar, burger twisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan computers, storingen in levering van energie, tekortkoming aan materiaal, alles zowel in ons bedrijf als dat van derden van wie wij de benodigde producten geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan althans welke ons niet zijn toe te rekenen.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever deelnemer/kandidaat/cliënt jegens derden. In het kader van de opdracht zal opdrachtnemer alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.

De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer, zijn werkwijze en dergelijke dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Dit alles tenzij de wet anders voorschrijft.

Met betrekking tot de dienstverlening is het privacyreglement van  Hairbliss van toepassing.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen de in de overeenkomst gestelde doelen te bereiken.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het ernstig en toerekenbaar niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van de overeenkomst in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Deze aansprakelijkheid gaat nooit verder dan de direct geleden schade met een maximum van het reeds gefactureerde bedrag. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade dan wel vervolgschade is uitgesloten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer de tekortkoming door opdrachtnemer voortkomt uit geheel of gedeeltelijke gebrekkige informatie door of namens opdrachtgever verstrekt ongeacht of dit opdrachtgever aan rekenbaar is.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als opdrachtgever mondelinge dan wel schriftelijke adviezen gegeven door opdrachtnemer niet, niet naar behoren of niet volledig heeft opgevolgd.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien conclusies, bevindingen of adviezen worden gebruikt voor een ander doel dan deze, in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever, zijn gegeven.

Niet nakoming door opdrachtgever van een van zijn verplichtingen ter zake de door aan Hairbliss waarde opdracht, met name ter zake diens betalingsverplichtingen, ontheft Hairbliss van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Tussen opdrachtgever en Hairbliss is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillenregeling

Ingeval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, spreken beide partijen uitdrukkelijk de intentie uit deze geschillen in gezamenlijk overleg, zonder tussenkomst van de rechtbank, in de minne te schikken.

Mocht ondanks deze uitdrukkelijke intentie een geschil niet in de minne op te lossen zijn, dan zal deze worden beslecht door de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen Hairbliss is gevestigd.

Artikel 17. Klachtenregeling

Eventuele klachten ter zake de uitvoering van opdrachten dienen conform het klachtenreglement ingediend te worden. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn (5 werkdagen ) schriftelijk heeft gereageerd, wordt hij geacht de uitvoering akkoord te hebben bevonden.

Bij gebreke van een tijdige indiening van de klacht vervalt iedere aansprakelijkheid van Hairbliss Klachten of geschillen, van welke aard ook, geven opdrachtgever niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Behandelingstermijn is 30 dagen vanaf het binnen gekomen berichtgeving. Mocht er meer tijd nodig zijn voor onderzoek kan houden wij u hiervan schriftelijk op de hoogte binnen periode van 10 werkdagen.

Na beoordeling en conclusie heeft u 5 werkdagen om in beroep te gaan. Wij zullen dan binnen 10 werkdagen op uw beroep schriftelijk reageren.

Uw klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

De klacht zal worden gearchiveerd in de Deelnemers administratie en zal gedurende de opleidingsduur worden gearchiveerd.

De ambtelijke verantwoordelijke voor de klachtenafhandeling is mevrouw M.M.Wijnaar.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

Hairbliss  is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door Hairbliss aan te kondigen tijdstip Hairbliss zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden de wijzigingen tegenover opdrachtgever in werking zodra de wijziging is meegedeeld of zodra de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel, binnen het gebied waarin Hairbliss  is gevestigd, zijn gedeponeerd.

Artikel 19. Rechten van intellectueel eigendom

Terzake opdrachten tot gebruik of reproduktie van door de Auteurswet of enig Industrieel Eigendomsrecht beschermd object verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het Auteursrecht of Industrieel Eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Hairbliss in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als andere uit gebruik of reproduktie voortvloeiende.

Het auteursrecht van door Hairbliss ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, methoden, systemen, programmatuur etc. blijft te allen tijde bij Hairbliss berusten.